Αγαπητέ/ή γιατρέ,

Εν όψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ και της έναρξης της παροχής υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς (ΕΙ) σε εξωτερικούς ασθενείς την 1ην Ιουνίου 2019, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τις θέσεις του Οργανισμού, όπως έχουν διαμορφωθεί στα βασικά θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και αφορούν στους ιατρούς οι οποίοι θα συμβληθούν ως ΕΙ, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς.

 1. Αμοιβές ΕΙ

 Α)        Αμοιβή ΕΙ για υπηρεσίες σε εξωτερικούς ασθενείς 

 1. Αμοιβή ανά υπηρεσία (fee-for-service)
 • Ο ΕΙ θα αμείβεται ανά υπηρεσία για τις ιατρικές πράξεις/δραστηριότητες, που καθορίζονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας του. Η αμοιβή για κάθε ιατρική πράξη/δραστηριότητα, θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων (βαρύτητα) της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης και την τιμή μονάδας.
 • Για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ, η τιμή μονάδας δεν θα μειώνεται κάτω από 13 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 17 ευρώ βάσει πλαισίου που διαμορφώθηκε μετά από τις διαβουλεύσεις μεταξύ ΟΑΥ και ΠΙΣ (ετήσιο σύνολο επισκέψεων σε ΕΙ: 2.400.000 επισκέψεις). Δηλαδή, η κατώτατη τιμή μονάδας διασφαλίζεται ακόμη και αν υπάρξει αύξηση κατά 20% στον αριθμό επισκέψεων με βάση τον μέσο όρο της ΕΕ (2.000.000 επισκέψεις). Σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι επισκέψεις θα ξεπεράσουν το συγκεκριμένο πλαίσιο τότε θα ενεργοποιείται έγκαιρα αρμόδια επιτροπή (ΟΑΥ, ΠΙΣ, ΥΥ) με σκοπό την αξιολόγηση των λόγων αυτής της διακύμανσης και αναλόγως θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη λήψη μέτρων για περιορισμό πιθανής σπατάλης και την εξέταση της ανάγκης αύξησης του προϋπολογισμού.  
 • Για τις ειδικότητες της (α) Ακτινοδιαγνωστικής, (β) Παθολογικής Ανατομικής & Kυτταρολογίας, και (γ) Πυρηνικής Ιατρικής, θα καθοριστούν ξεχωριστοί προϋπολογισμοί.
 • Ο ΕΙ θα υποβάλλει απαίτηση για πληρωμή για κάθε ιατρική πράξη/δραστηριότητα, μέσω του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ).
 • Η αμοιβή του ΕΙ θα υπολογίζεται κάθε μήνα από το ΣΠ, με βάση τον αριθμό μονάδων του και την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο μήνα.
 • Η αμοιβή του ΕΙ θα καταβάλλεται μηνιαίως, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
 1. Αμοιβή     για    παροχή    υπηρεσιών     κατά    τις     βραδινές     ώρες,

Σαββατοκύριακα και αργίες

Για επισκέψεις που θα διενεργούνται τις καθημερινές μεταξύ 08:00μ.μ. και 08:00π.μ., και οποιαδήποτε ώρα κατά τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Ο ΕΙ θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από το δικαιούχο συμπληρωμή μέχρι €25 (ως επιπλέον αμοιβή) για κάθε επίσκεψη, όταν η επίσκεψη γίνεται τις καθημερινές μεταξύ 08:00μ.μ. και 08:00π.μ., οποιαδήποτε ώρα τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες. Το ποσό αυτό θα είναι επιπλέον της αμοιβής που θα λαμβάνει ο ΕΙ από το ΓεΣΥ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την επίσκεψη και αποτελεί επιπλέον έσοδο για τον ιατρό.
 • Οι ΕΙ, που θα επιλέγουν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο δικαιούχο του ΓεΣΥ εντός του πιο πάνω πλαισίου, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ για να εκδίδουν συνταγές για φάρμακα και παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις ή για πρόσβαση σε άλλους παροχείς έτσι ώστε αυτά να καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 

           iii.      Άλλες αμοιβές για υπηρεσίες σε δικαιούχους του ΓεΣΥ

α. Κατ’ οίκον επισκέψεις 

 • Ο ΕΙ θα μπορεί να χρεώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ κατά την κρίση του, για κατ’ οίκον επισκέψεις.

β. Υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν περιλαμβάνονται στο ΓεΣΥ

Ο ΕΙ θα μπορεί να χρεώνει τους δικαιούχους του ΓεΣΥ κατά την κρίση του, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων της ειδικότητας του.

γ. Υπηρεσίες προς δικαιούχους συστημάτων υγείας Κρατών Μελών της ΕΕ

 • Για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στη βάση του καταλόγου δραστηριοτήτων της ειδικότητας του σε άτομα που είναι δικαιούχοι σε συστήματα υγείας άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία φέρουν την κάρτα ΕΚΑΑ (EHIC) και τα οποία έχουν προηγουμένως εγγραφεί ως δικαιούχοι του ΓεΣΥ, μέσω προσωπικού ιατρού ή Τμήματος Ατυχημάτων &Επειγόντων Περιστατικών, ο ΕΙ θα αμείβεται από το ΓεΣΥ για κάθε ιατρική πράξη/δραστηριότητα που θα παρέχει.
 • Η αμοιβή θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό μονάδων (βαρύτητα) της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης και την τιμή μονάδας. Η τιμή μονάδας θα είναι η ίδια με αυτήν που θα εφαρμόζεται για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στους Κύπριους δικαιούχους.

Ο ΕΙ θα υποβάλλει απαίτηση για πληρωμή για κάθε ιατρική πράξη/δραστηριότητα που θα παρέχει στους εν λόγω δικαιούχους μέσω του συστήματος πληροφορικής.  Η αμοιβή του ΕΙ, θα υπολογίζεται κάθε μήνα βάσει της τιμής μονάδας που θα ισχύει κατά το μήνα που δόθηκαν οι υπηρεσίες και θα καταβάλλεται μηνιαίως, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

 • Ο αριθμός των μονάδων για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους ΕΙ στους εν λόγω δικαιούχους, δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς υπολογισμού της τιμής μονάδας. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται δεν θα επηρεάζουν τον προϋπολογισμό των ΕΙ αλλά θα αποτελούν επιπλέον αμοιβή.    

           iv.      Αμοιβή από μη δικαιούχους του ΓεΣΥ

 • Ο ΕΙ θα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε άτομα που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ και να χρεώνει κατά την κρίση του (π.χ. τουρίστες που δεν χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας, τουρίστες από τρίτες χώρες, ξένοι εργάτες που δεν είναι δικαιούχοι).

Β)         Αμοιβή για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

 • Ο ΟΑΥ έχει αποδεχτεί το αίτημα του ΠΙΣ να αμείβει το νοσηλευτήριο και τον ΕΙ ξεχωριστά για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
 • Με βάση την πρόταση του Οργανισμού προς τον ΠΙΣ, η ελάχιστη αμοιβή που θα καταβάλλεται στον ΕΙ για κάθε ενδονοσοκομειακό περιστατικό (DRG), θα ανέρχεται στο 15% και 25% του ποσού που αναλογεί στο περιστατικό με βάση το DRG για τα παθολογικά και τα χειρουργικά περιστατικά, αντίστοιχα.
 • Εναλλακτικά, ο Οργανισμός θα μπορεί να αποζημιώνει το ποσό που θα συμφωνείται μεταξύ του ιατρού και του νοσηλευτηρίου.
 • Το ποσό της αμοιβής του ιατρού θα καταβάλλεται απευθείας στον ΕΙ. Η συγκεκριμένη αμοιβή αφορά στη δεύτερη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ, δηλαδή την 1ην Ιουνίου 2020.  
 • Κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ (δηλαδή από την 1ην Ιουνίου 2019 μέχρι την 1ην Ιουνίου 2020) οι ΕΙ που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ θα συνεχίσουν να αμείβονται για την παροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας όπως και σήμερα, εφόσον οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής θα είναι εκτός ΓεΣΥ κατά αυτή την περίοδο.

2. Ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας

 • Τα ενδονοσοκομειακά περιστατικά θα κωδικοποιούνται και θα αποζημιώνονται με τη μέθοδο του DRG.
 • Η διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου αποζημίωσης προβλέπει την εφαρμογή σκιώδους προϋπολογισμού. Δηλαδή τη χρήση ενδεικτικής τιμής μονάδας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές. 
 • Εκεί και όπου διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές, τα περιστατικά θα εξετάζονται κατά πόσον κωδικοποιήθηκαν ορθά και εάν χρειάζεται θα αναθεωρείται η βαρύτητά τους.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει κοινοποιηθεί στον ΠΑΣΙΝ, κατάλογος των εκατό (100) πιο συχνών ενδονοσοκομειακών περιστατικών μαζί με το ύψος της αποζημίωσης στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.  Ο Οργανισμός αναμένει τις απόψεις του ΠΑΣΙΝ επί των περιστατικών αυτών ώστε να γίνει η ανάλογη επεξεργασία και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές εκεί και όπου παρουσιάζονται ουσιαστικές αποκλίσεις.  Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός στην αξιολόγηση των περιστατικών αυτών και εκεί και όπου εντοπίζει ουσιαστικές αποκλίσεις προβαίνει σε προσαρμογές με τη βοήθεια των συμβούλων του.

3. Ειδικότητες και εξειδικεύσεις που θα καλύπτει το ΓεΣΥ για εξωτερικούς ασθενείς

Οι ειδικότητες ή και εξειδικεύσεις που είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και με τις οποίες δύναται να συμβληθεί ο ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού προς εξωτερικούς ασθενείς, είναι οι ακόλουθες:

Αιματολογία

Παθολογική Ανατομική (Ιστοπαθολογία)

Ακτινοδιαγνωστική

Παθολογική Ογκολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Παιδοκαρδιολογία

Αλλεργιολογία

Παιδοψυχιατρική

Αναισθησιολογία

Πλαστική Χειρουργική

Γαστρεντερολογία

Πνευμονολογία–Φυματολογία

Γενική Χειρουργική

Πυρηνική Ιατρική

Δερματολογία – Αφροδισιολογία

Ρευματολογία

Ενδοκρινολογία

Στοματογναθοπροσωποχειρουργική

Καρδιολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Κυτταρολογία

Χειρουργική Αγγείων

Μαιευτική – Γυναικολογία

Χειρουργική Θώρακος

Νευρολογία

Χειρουργική Παίδων

Νευροχειρουργική

Ψυχιατρική

Νεφρολογία

Ωτορινολαρυγγολογία

Ορθοπεδική

Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία

Ουρολογία

Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία 

Οφθαλμολογία

Εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία νεογνών

Παθολογία

Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

 

4. Κατάλογος δραστηριοτήτων

 • Κάθε ειδικότητα έχει το δικό της Κατάλογο Δραστηριοτήτων ο οποίος περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις/δραστηριότητες που καλύπτει το ΓεΣΥ για την παροχή υπηρεσιών από ΕΙ δε σε εξωτερικούς ασθενείς.
 • Οι Κατάλογοι έχουν σταλεί στις Επιστημονικές Εταιρείες από τις οποίες ζητήθηκαν απόψεις/παρατηρήσεις. Οι Κατάλογοι Δραστηριοτήτων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.gesy.org.cy κάτω από την κατηγορία «Παροχείς» στην ενότητα «Σενάρια αμοιβών και Κατάλογοι Δραστηριοτήτων».  Οι εν λόγω Κατάλογοι θα τυγχάνουν αναθεώρησης όποτε προκύπτει ανάγκη.  

5. Καθεστώς δραστηριοποίησης

Το ΓεΣΥ δεν δημιουργεί σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μεταξύ ΕΙ και ΟΑΥ και ως εκ τούτου δεν διαφοροποιείται το καθεστώς εργασίας βάσει του οποίου οποιοσδήποτε ιατρός δραστηριοποιείται σήμερα.  Ο ΕΙ θα συνεχίσει να  λειτουργεί εντός του ΓεΣΥ, είτε ως αυτοεργοδοτούμενος, είτε ως εργοδοτούμενος, είτε ως μέρος συνεταιρισμού/συνεργασίας, όπως και σήμερα.

6. Αριθμός ασθενών, επισκέψεων και δραστηριοτήτων

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ασθενών που ένας ΕΙ μπορεί να εξετάζει καθημερινά στα πλαίσια του ΓεΣΥ, ούτε στον αριθμό επισκέψεων ή δραστηριοτήτων για τις οποίες ο ΕΙ δύναται να υποβάλει απαίτηση καταβολής πληρωμής από τον ΓεΣΥ. 

7. Ώρες εργασίας και άδεια απουσίας

Ο κάθε ιδιώτης ΕΙ, στα πλαίσια του ΓεΣΥ, θα εφαρμόζει το ωράριο εργασίας που ο ίδιος κρίνει κατάλληλο, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τους δικαιούχους που απευθύνονται σε αυτόν για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. • Ο κάθε συμβεβλημένος ΕΙ, θα ρυθμίζει τις άδειές του, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.

8. Αναπλήρωση ΕΙ

Σε περίπτωση απουσίας από το ιατρείο του, ο κάθε ΕΙ θα προβαίνει στις δικές του ρυθμίσεις, αν το κρίνει απαραίτητο. 

9. Παραπεμπτικά προς ΕΙ

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ, οι ασθενείς θα πλοηγούνται στο Σύστημα με την έκδοση παραπεμπτικών ως ακολούθως:

 1. Από Προσωπικό Ιατρό προς ΕΙ: Κανονικό Παραπεμπτικό: ισχύει για τρεις (3) επισκέψεις για περίοδο ενενήντα (90) ημερών.  Με το παραπεμπτικό αυτό, ο δικαιούχος θα μπορεί να λάβει 2η άποψη, αν το επιθυμεί, ή να επισκεφθεί τον ίδιο ειδικό ιατρό και για τις τρεις (3) επισκέψεις, εφόσον χρειάζεται.  
  • Μακροχρόνιο παραπεμπτικό για χρόνιους ασθενείς:

(1) έτους. 

 1. Από ΕΙ προς ΕΙ άλλης ειδικότητας εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο iii πιο κάτω:
  • : Ισχύει για τρεις (3 ) επισκέψεις και περίοδο Από ΕΙ προς Ακτινολόγους, Παθολογοανατόμους, Κυτταρολόγους και Πυρηνικούς Ιατρούς για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων:
  • Διαγνωστικό Παραπεμπτικό: Ισχύει για μια (1) επίσκεψη για

.

 1. Από Νοσηλευτήριο προς ΕΙ: 
 • Ισχύει για τρεις (3) επισκέψεις στο θεράποντα ιατρό του δικαιούχου για περίοδο ενενήντα (90) ημερών (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020).

 

Σημειώνεται ότι η ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής, διενεργεί διαγνωστικές αλλά και θεραπευτικές δραστηριότητες και έτσι όταν ο δικαιούχος παραπέμπεται από τον ΕΙ στην ειδικότητα της πυρηνικής ιατρικής, θα πρέπει να επιλέγεται κατά πόσον η παραπομπή αφορά σε διαγνωστική εξέταση, οπότε και θα ισχύει για συγκεκριμένη εξέταση και τριάντα (30) μέρες, ή για γενική αξιολόγηση και θεραπεία από πυρηνικό ιατρό, όποτε το παραπεμπτικό θα ισχύει κανονικά για τρεις (3) επισκέψεις και ενενήντα (90) μέρες.

10. Παραπεμπτικά από ΕΙ σε άλλους παροχείς 

Ο ΕΙ παραπέμπει δικαιούχους σε άλλους παροχείς ως ακολούθως:

 • σε εργαστήριο, όπου το παραπεμπτικό ισχύει για συγκεκριμένη εξέταση ή εξετάσεις και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία ισχύος του την οποία καθορίζει ο ιατρός,
 • σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),
 • σε ΤΑΕΠ (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020), σε νοσηλευτή, μαία και άλλο επαγγελματία υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),
 • σε Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Υγείας (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),
 • σε Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης (2η Φάση του ΓεΣΥ, Ιούνιος 2020),

 Επίσης ο ΕΙ εκδίδει συνταγές για φάρμακα. 

11. Πρόνοιες για παραπομπή σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις

Ο ΕΙ θα επιλέγει την εξέταση για την οποία παραπέμπει το δικαιούχο από το σχετικό κατάλογο διαγνωστικών/εργαστηριακών εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητά του και με βάση πρωτόκολλα, κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και κανόνες που δύναται να υιοθετηθούν.  

12. Απευθείας πρόσβαση σε ΕΙ

Οι δικαιούχοι θα μπορούν εάν το επιθυμούν, να επισκέπτονται ΕΙ, χωρίς παραπεμπτικό από τον ΠΙ με την καταβολή Συνεισφοράς, δηλαδή, του ποσού των €25.

13. Χειρισμός έκτακτων περιστατικών

Ο δικαιούχος θα μπορεί να αποταθεί σε ΕΙ, είτε μέσω παραπεμπτικού είτε απ’ ευθείας με την καταβολή της Συνεισφοράς Ι, δηλαδή του ποσού των €25.  Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος θα μπορεί να απευθυνθεί σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).  Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αποταθεί απευθείας στο ΤΑΕΠ και χρειαστεί να κληθεί ΕΙ, αυτός θα αποζημιωθεί από το ΤΑΕΠ. 

14. Συνεργασία ιατρών εκτός ΓεΣΥ με συμβεβλημένα νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Βάσει του Περί ΓεΣΥ Νόμου η βασική αρχή είναι ότι ένα νοσηλευτήριο για να παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια του ΓεΣΥ, πρέπει να είναι συμβεβλημένο με τον Οργανισμό και ο θεράπων ιατρός εγγεγραμμένος στο ΓεΣΥ. 

Ως εκ τούτου, ένα νοσηλευτήριο που είναι συμβεβλημένο με το ΓεΣΥ, θα πρέπει να δηλώσει τους ιατρούς, με τους οποίους θα συνεργάζεται για να προσφέρει υπηρεσίες στα πλαίσια του ΓεΣΥ (οι ιατροί αυτοί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ).  Σ’ αυτή την περίπτωση, το περιστατικό θα αποζημιώνεται από το ΓεΣΥ.

Στην περίπτωση που ένας ΕΙ δεν εγγραφεί στο ΓεΣΥ για να παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια του Συστήματος, οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρει θα είναι εκτός πλαισίου ΓεΣΥ και δεν θα αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ, ανεξαρτήτως του χώρου από τον οποίο ο ιατρός προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές.

Επομένως, το νοσηλευτήριο θα μπορεί να συνεργάζεται με μη συμβεβλημένους ιατρούς, αλλά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται (από τον ιατρό και το νοσηλευτήριο) δεν θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, εφόσον δε θα πληρείται η προϋπόθεση συμβεβλημένου νοσηλευτηρίου και εγγεγραμμένου ιατρού, δηλαδή θα είναι εκτός πλαισίου ΓεΣΥ.

15. Συνεργασία εγγεγραμμένων ιατρών με μη συμβεβλημένα νοσηλευτήρια για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ μπορούν να συνεργάζονται με νοσηλευτήρια που δεν είναι συμβεβλημένα με τον Οργανισμό για ενδονοσοκομειακά περιστατικά, εντούτοις τα περιστατικά αυτά θεωρούνται εκτός πλαισίου ΓεΣΥ και δε θα αποζημιώνονται. 

 1. Εγγραφή στο ΓεΣΥ και σύναψη σύμβασης

             i.      Εγγραφή στο ΓεΣΥ

 • Η εγγραφή των ΕΙ γίνεται μέσω του συστήματος πληροφορικής.
 • Προς διευκόλυνση της εγγραφής, ο Οργανισμός έχει ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.gesy.org.cy στην κατηγορία «παροχείς», ενότητα «ενημερωτικό υλικό για παροχείς».  Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ τηλεφωνικώς στον αριθμό 17000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για επίλυση οποιονδήποτε αποριών. 

            ii.      Σύναψη σύμβασης 

 • Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, τότε ο ιατρός θα μπορεί αν το επιθυμεί, να συμβληθεί με το ΓεΣΥ (σε περίπτωση που είναι αυτοεργοδοτούμενος).
 • Σε περίπτωση που ιατρός λειτουργεί ως εργοδοτούμενος νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου (π.χ. ΟΚΥπΥ), τότε δεν θα συμβληθεί ο ίδιος με το ΓεΣΥ, αλλά το νομικό πρόσωπο, εκ μέρους του οποίου ο ιατρός θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ.

17. Τερματισμός σύμβασης 

 • Ο ΕΙ μπορεί να διακόψει τη σύμβαση του για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ, δίνοντας προειδοποίηση ενός (1) μηνός.
 • Θα υπάρχει το δικαίωμα επανένταξης.

18. Σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ

 • Ο Οργανισμός θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ προς κάθε ΕΙ.
 • Το σύστημα πληροφορικής, πέραν της άμεσης ενημέρωσης όλων των παροχέων φροντίδας υγείας για πληροφορίες που αφορούν στους δικαιούχους, θα χρησιμοποιείται για την έκδοση παραπεμπτικών, συνταγών και την υποβολή των αιτημάτων αποζημίωσης.
 • Όσον αφορά στην πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ, απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση με το διαδίκτυο, εκτυπωτής, σαρωτής και κινητό τηλέφωνο (για σκοπούς ταυτοποίησης).

19. Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης για την παροχή εξωνοσοκομειακών υπηρεσιών φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού έχει καθοριστεί, για περίοδο ασφάλισης ενός (1) έτους, σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€450.000) και για κάθε περιστατικό εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000). Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται με τον Οργανισμό θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη κάλυψη για κάθε ειδικό ιατρό που θα παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας εκ μέρους τους. 

20. Για περισσότερες πληροφορίες

Ο Οργανισμός λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ, μεταξύ 08:00π.μ. μέχρι 08:00μ.μ. καθημερινώς και μεταξύ 08:00π.μ. και 04:00μ.μ. τα Σάββατα.  Η επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ μπορεί να γίνει ως ακολούθως: 

 • Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για κλήσεις από Κύπρο και στο +35722017000 για κλήσεις από εξωτερικό.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy

Με εκτίμηση,

Άθως Τσινωντίδης

Αν. Γενικός Διευθυντής

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top