Στις αναγωρισμένες από τις ελληνικές αρχές κλινικές

Προκήρυξη για διεκδίκηση θέσεων ειδικευομένων ιατρών

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τις γραπτές εξετάσεις διεκδίκησης θέσεων ειδικότητας στις Κλινικές των Νοσηλευτηρίων της Κύπρου που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας ως κατάλληλες (Παράρτημα Ι) για άσκηση ιατρών, με σκοπό την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Η εκπαίδευση στην Κύπρο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας- Κύπρου, στη βάση του εκάστοτε προγράμματος εκπαίδευσης και οποιεσδήποτε τυχόν διαφοροποιήσεις και αλλαγές προκύψουν σε ιατρική ειδικότητα/ εξειδίκευση στην Ελλάδα με σκοπό την απόκτηση αντίστοιχου τίτλου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Υπουργείο Υγείας από τις 30 Αυγούστου μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2019. Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, υπόψη κας Έλενας Χρυσοστόμου», ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου, Υπουργείο Υγείας, 4ος όροφος. Στην περίπτωση παράδοσης της αίτησης με μεταφορέα courier, αυτό θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα (μέχρι και τις 20/9/2019).

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι θα έχουν αποφοιτήσει από Ιατρική Σχολή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων. Διευκρινίζεται ότι, στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δεν θα κληθούν άτομα που δεν θα έχουν καταθέσει προηγουμένως επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) όπου απαιτείται, όπως επίσης και τα άτομα που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου μέχρι και την έναρξη των προφορικών εξετάσεων.

Ημερομηνία πραγματοποίησης γραπτών εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις Χειρουργικής και Παθολογίας υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2019. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Διάρκεια και τύπος γραπτής εξέτασης

Κάθε εξέταση θα διαρκέσει δυο ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στις λανθασμένες απαντήσεις θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Εξεταστέα ύλη

Οι ερωτήσεις θα αφορούν γενικές αρχές Παθολογίας και Χειρουργικής σε κάθε εξέταση αντίστοιχα και θα προέρχονται από την ύλη που περιλαμβάνεται στα βασικά συγγράμματα Παθολογίας ή Χειρουργικής, όπως τα αντίστοιχα διατομεακά συγγράμματα των Ιατρικών Σχολών. Ευνόητο είναι ότι οι ερωτήσεις Χειρουργικής θα είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς τη Χειρουργική Παθολογία, ενώ αυτές της Παθολογίας προς την Εσωτερική Παθολογία. Οι ερωτήσεις θα αφορούν όλα τα κεφάλαια Χειρουργικής ή Παθολογίας αντίστοιχα σε πτυχιακό επίπεδο και δεν θα είναι εξειδικευμένες ή παραπλανητικές.

Κανονισμοί Εξετάσεων

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων περιγράφονται στο έγγραφο «Κανονισμοί πραγματοποίησης των εξετάσεων για πτυχιούχους ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου για το 2020», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων

Επιλέξιμοι για την ειδικότητα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50%. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται με αυτή τη σειρά σε προφορική εξέταση, ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμούν, από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) διαμορφώνονται Κατάλογοι Αναμονής υποψηφίων για διορισμό ανά ειδικότητα, από τους οποίους καλούνται οι υποψήφιοι να πληρώσουν τις κενές θέσεις. Οι κατάλογοι αυτοί θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι, πριν από την έναρξη της ειδικότητας, ο ειδικευόμενος ιατρός θα πρέπει να επισυνάψει στο Υπουργείο Υγείας αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και έχει ο ίδιος την υποχρέωση ετήσιας ανανέωσής της.

Στην περίπτωση όπου υποψήφιος ιατρός δεν αποδεχθεί το διορισμό του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης για έναρξη της ειδικότητάς του, ο υποψήφιος ιατρός θα τοποθετείται στο τέλος του Καταλόγου Αναμονής.

Με την προκήρυξη της επόμενης εξεταστικής περιόδου, οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν επιλεγεί μπορούν, αν το επιθυμούν, να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους ή να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που έχουν ήδη πάρει στην άμεσα προηγούμενη εξεταστική περίοδο, με την προϋπόθεση ότι (α) ο βαθμός τους θα υπερβαίνει το 50% και (β) το αίτημά τους θα υποβληθεί γραπτώς μέχρι και μία εβδομάδα μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Η Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας αποτελείται, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, από τέσσερις (4) λειτουργούς των αναγνωρισμένων κλινικών και ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.

Κατάλογος με τις θέσεις ειδικευομένων ιατρών που αναμένεται να κενωθούν κατά το 2020 επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ (Κατάλογος Α για Παθολογικές Ειδικότητες και Κατάλογος Β για Χειρουργικές Ειδικότητες).

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν έγκαιρα (μέχρι 20/09/2019) δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Εφαρμογή του νέου προγράμματος εκπαίδευσης ειδικοτήτων

Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδικότητα, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα Ι και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με ημερομηνία 20/9/2018 (Αριθ. Γ5α/ΠΠ.οικ.64843, Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας), θα ισχύσει για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Αιτήσεις που θα παραληφθούν και θα διεκδικούν θέση που δεν προαπαιτεί βασική εκπαίδευση με έναρξη το 2020,

και

(β) αιτήσεις που θα παραληφθούν και θα διεκδικούν θέση που προαπαιτεί βασική εκπαίδευση με έναρξη το 2020.

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους εντός του 2019 στην Κύπρο, τόσο τον προαπαιτούμενο χρόνο της βασικής εκπαίδευσης όσο και την ειδική εκπαίδευση (υποειδικότητα), ή θα διεκδικούν θέση για υποειδικότητα για το 2020, θα ακολουθήσουν το προηγούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ειδικότητα.

Όσοι υποψήφιοι διεκδικούν θέση ειδικότητας και έχουν ξεκινήσει ειδικότητα στην Ελλάδα μετά τις 20/9/2018, θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22 605418/388, ηλ. ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy).

 

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 00357 22315786

FAX: 00357 22316793

Email: epikerignosi@cytanet.com.cy

Λουτρακίου 3Β,2027, Στρόβολος – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 

Πληροφορίες

 Κύρια αποστολή του εξειδικευμένου ιατρικού  ειδησεογραφικού portal  healthtodaylife.com είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του για τα σημαντικότερα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας στον Τομέα της Υγείας.

Ο διαδικτυακός χώρος απευθύνεται στους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με θεματολογία που ενδιαφέρει επίσης το ευρύτερο κοινό.

Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες της σελίδας έχουν πρόσβαση στην ειδησεογραφία και αρθρογραφία τριών έγκυρων ιατρικών εντύπων, της εφημερίδας «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», του επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού CMR (Cyprus Medical Review) καθώς επίσης του περιοδικού «ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ».

Top